Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 61 24 36 14 - mail: formand@dallvillaby.dkBestyrelsen

Vedtægter

Referater

Mere info

Hjertestarter

    
Vedtægter


for Dall Villaby Grundejerforening§ 1. navn og hjemsted

Navnet er Dall Villaby Grundejerforening. Grundejerforeningen har hjemsted i Aalborg Kommune.


§ 2. formål

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere.

Grundejerforeningen varetager medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser som grundejere, dels indbyrdes, dels overfor tredjepart.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen fører tilsyn med de lokale legepladser.


§ 3. medlemskab

Enhver, der er ejer af ejendom beliggende i Dall Villaby, har ret og pligt til at lade sig optage som medlem af grundejerforeningen.

Grundejere, der er tilsluttet Dall Villaby Vandværk A.m.b.a., har pligt til medlemskab af grundejerforeningen.


§ 4. kontingent og restance

Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves sammen med vandafgift til Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter den samme procedure, som anvendes ved inddrivelse af restancer på vandafgiften. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at stemme på denne generalforsamling samt valgbarhed.

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han/hun fra overtagelsesdagen ophørt som medlem af foreningen og har intet krav mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancen og overtaget forpligtelserne.

Både den tidlige og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse om den nye ejers navn, stilling og bopæl.


§ 5. hæftelser

For grundejerforeningens forpligtelser hæfter kun foreningen.


§ 6. særlige beslutninger

Beslutninger, der går på anvendelse af fællesarealer, ordensreglement, bevilling af midler ud over de til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelsen af generalforsamlingens beslutning.


Generalforsamling, bestyrelse og regnskab


§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Grundejerforeningens generalforsamling afholdes sammen med generalforsamling for Dall Villaby Vandværk A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i uge- eller dagspresse. Dagsorden og regnskab uddeles til hvert enkelt medlem mindst 8 dage inden generalforsamlingen.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Der orienteres om sådanne forslag pa grundejerforeningens hjemmeside.

På Grundejerforeningens ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder
    kontingentfastsættelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Eventuelt.


Bestyrelsen træffer aftale med en statsautoriseret/registreret revisor med henblik på gennemgang af årsregnskabet.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 procent af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelse af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


§ 8.stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Såvel på en ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed - dog undtaget de under § 6 nævnte forhold.

Til beslutning om vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


§ 9. bestyrelsen

Den i Foreningen valgte bestyrelse skal ligeledes være bestyrelse i Dall Villaby Vandværk A.m.b.a.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved utidig afgang fra bestyrelsen tiltræder efter størst opnåede stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end fem, efter at suppleanten er tiltrådt, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.


§ 10. tegningsret

Grundejerforeningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrifter. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af to medlemmer af bestyrelsen.


§ 11. regnskab

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Gennemgang af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret/registreret revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.


§ 12. opløsning

Grundejerforeningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.

En eventuel formue i grundejerforeningen tilfalder ved opløsning godgørende formål i Dall Villaby.§ 13. Ikrafttræden

Dalby Grundejerforening blev stiftet 13. juni 1962.

Vedtægterne blev ændret 20. juni 1966, og foreningens navn ændredes til Dall Villaby Grundejerforening.

Nye vedtægter for Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 1988. Revision af vedtægterne er vedtaget pa den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2009.

Vedtægter for Dall Villaby Grundejerforening træder i kraft ved vedtagelsen pa den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2011.


Klik her for de underskrevne vedtægter i pdfTilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Generalforsamling       Værd at vide