Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 61 24 36 14 - mail: formand@dallvillaby.dk
Takstblad

Vedtægter

Regulativ

Forsyningsområde

Om vandmålere

Kort med
stophaner & ledningsnet

Måleraflæsning

Spar på vandet

    

Dall Villaby Vandværk a.m.b.a

    

Måler - opsætning og placering.


Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og
forbliver vandforsyningens ejendom.

Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et
sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan af hensyn til installation og aflæsning vandmåleren forlange etablering
af målerbrønd. Målerbrønden betales af vandforsyningen.

Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatnings-
pligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges,
f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid
og ælde. Vandforsyningen er berettiget til, når som helst for egen regning, at foretage
udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved måler-
udskiftning.

Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plom-
beringen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes,
skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler f. eks. at plomben er
brudt, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom
skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.


   
Tilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Generalforsamling       Værd at vide