Snedronningens Vej 2, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 4061 8009 - mail: post@dallvillaby.dk
Takstblad

Vedtægter

Regulativ

Forsyningsområde

Om vandmålere

Kort med
stophaner & ledningsnet

Måleraflæsning

Spar på vandet

    

Dall Villaby Vandværk a.m.b.aTAKSTBLAD
1.4.2018 - 31.3.2019Godkendt af Aalborg Kommune!
    
   
1. Tilslutningsafgifter 1.4.18 - 31.3.19  
(Bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning)  
Gældende for vandforsyningens nuværende forsyningsområde.  
For det åbne land betales desuden et tillæg i landzone, se pkt. 1.4  
   
1.1 Bidrag til hovedanlæg excl. moms  
Parcelhuse, fritidshuse, landhuse, nedlagte landbrug,  
dobbelthuse med 2 stikledninger  
Pr. bolig 7.085.00
Lejligheder, bofællesskaber med fælles køkken,  
kædehuse og dobbelthuse med fælles stikledning  
Pr. bolig 6.376,50
Rekreative områder m.v.  
Grundtakst pr. enhed 7.085
Erhverv ( industri, landbrug, forretninger og institutioner ).  
0000 - 5.000 m3 17.712,50
5001 - 10000 m3 35.425,00
10001 - 20000 m3 70.850,00
   
1.2 Bidrag til forsyningsledning excl. moms  
Pr. enhed 6.6823,00
   
1.3 Bidrag til stikledning excl. moms  
(Incl. opgravning og retablering)  
Pr. stik (til og med 15 meter) 24.934,00
Pr. stik (over 15 meter) efter regning
I byggemodningsområder betales samme takst  
   
1.4 Tillæg-landzone excl. moms  
Betales ved tilslutning i det åbne land  
uden for vandforsyningens nuværende forsyningsområde  
Ejendomme, uanset grundareal og stikledningsdimension, incl. sløjfning af boring.  
Pr. ejendom (gælder for kalenderåret 2017) 36.000,00
   
2. Driftsbidrag 1.4.18 - 31.3.19 excl. moms incl. moms
     
2.1 Fast vandafgift pr. år    
Enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse,    
andelsboliger, stuehuse samt tilsvarende    
boliger med egen måler    
Pr. bolig 700,00 875,00
Lejligheder i udlejningsejendomme samt    
ejerlejligheder med fælles måler    
Pr. bolig 614,00 767,50
Erhverv, der deler stikledn. m. andre forbrugere    
Pr. enhed 1.072,00 1.340,00
Erhverv (industri, landbrug og institutioner)    
bofællesskaber med fælles køkken    
Pr. enhed 1.748,00 2.185,00
Rekreative områder    700,00    875,00
     
2.2 Målerafgift    
1.5 og 2.5 m3 måler 74,00 92,50
6.0 m3 måler 257,00 321,25
     
2.3 Vandafgift efter forbrug    
samlet forbrugspris pr. m3 *) 11,02 13,78
     
heraf bidag til vandværket 3,25  
heraf bidrag til grundvandsbeskyttelse **) 1,40  
heraf vandafgift til staten **) 6,37  
     
*) Er du tilsluttet offentligt kloaknet betales desuden vandafledningsbidrag til kloak
    Opkræves af Aalborg Forsyning, Kloak A/S (29,36 kr. incl. moms) jf. Aalborg Forsyning
**) taksten er gældende for kalenderåret 2018.
     
Særafgifter 1.4.18 - 31.3.19    
     
3. Restancegebyr    
1. gang 100,00 125,00
2. gang 100,00 125,00
     
4. Genåbningsgebyr 500,00 625,00
     
5. Vandspild og ulovlig havevanding 500,00 625,00
     
6. Særafgifter for vandmålere    
6.1 Plombering af måler pr. måler 125,00 156,25
6.2 Flytteopgørelse pr. flytning 175,00 218,75
6.3 Udskiftning af måler incl. måler efter regning  
6.4 Afprøvning af måler, incl. nedt./opsætning efter regning  
6.5 Aflæsning af måler v. manglende selvaflæsning pr. måler 500,00 625,00
     
7. Gebyr for ejendomsoplysninger og måler-
    data til ejendomsmægler og advokat
220,00 275,00
     
Dall Villaby Grundejerforening    
Årligt kontingent pr. grundejer (momsfri)   120,00

   
Tilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Generalforsamling       Værd at vide